امام و رهبر ما سید علی خامنه ای

ما همان نسل جوانیم که ثابت کردیم

در ره عشق جگردارتر از صد مردیم

هر زمان شور خمینی به سر افتد مارا

دور سید علی خامنه ای می گردیم

امام خامنه ای